THÔNG BÁO
Thông báo về việc niêm yết bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
21/05/2022 03:00:46

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;Căn cứ Hướng dẫn số 1705/HD-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương “Trình tự báo cáo Quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà ở thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn. UBND xã Hưng Long tổ chức niêm yết công khai bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tại Nhà văn hóa thôn Hán Lý và thôn Văn Diệm.

 

(Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới xã Hưng Long)

Thời gian từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Vậy UBND xã Hưng Long thông báo để các đồng chí cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân được biết. Mọi ý kiến đóng góp trực tiếp với đồng chí Trưởng thôn. Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của toàn thể nhân dân./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Bùi Trác Nghiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4121
Trước & đúng hạn: 4120
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 15:00:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 45
Tất cả: 32,017